Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Tieto obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru medzi Kupujúcim a Predávajúcim, pričom Predávajúcim je občianske združenie Zaujímam sa, Budovateľská 45, 05801, Poprad, IČO: 50353250, DIČ: 2120739467, a Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá na objednanie tovaru využila elektronický internetový obchodný systém prevádzkovaný Predávajúcim na adrese www.recyklator.org/reshop.
Akékoľvek odchýlky od obchodných podmienok majú platnosť len vtedy, ak sú v uzatvorenej kúpnej zmluve výslovne uvedené a sú odsúhlasené obidvoma stranami.
OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.recyklator.org/reshop sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácii objednávky. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho a jej prijatím na strane Predávajúceho.

Povinnosti obidvoch zmluvných strán:
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
dodať Kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
dodať Kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
CENA TOVARU
Ceny v internetovom obchode na stránke www.recyklator.org sú platné v čase objednávania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od dodávateľov materiálu.
Predávajúci nie je platca DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Faktúra o predaji bude zaslaná Kupujúcemu e-mailom, alebo priložená ku zásielke.
POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Po odoslaní objednávky Vám potvrdíme prijatie objednávky e-mailom. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy.
STORNO OBJEDNÁVKY
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe Predávajúci začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky je potrebné zaslať na e- mail: info@recyklator.org
Potvrdenie o zrušení objednávky bude zaslané obratom.
PLATBA ZA TOVAR
Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť jednou z možností:
a) platba vopred prevodným príkazom na účet Predávajúceho
b) v hotovosti pri preberaní zásielky (iba pri Osobnom odbere, alebo dobierke v rámci SR a to po predošlej dohode s Predávajúcim)
c) platobnou kartou cez platobnú bránu GoPay
DODACIE LEHOTY
Dodávky objednaného tovaru budú podľa prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba odoslania tovaru Kupujúcemu sa pohybuje v rozmedzí 2 až 3 pracovných dní odo dňa pripísania ceny tovaru na účet Predávajúceho. Doba odosielania tovaru nie je záväzná a záleží od dostupnosti a zasielaní tovaru treťou stranou. Tretia strana je pri niektorých výrobkoch výrobca predávaného produktu, ktorý výrobok zasiela Kupujúcemu. Pri zaslaní tovaru v rámci Slovenskej republiky Slovenskou poštou ako poistený balík 1. triedy je dodacia lehota 2 pracovné dni. V prípade, že Kupujúci potrebuje zásielku obdržať skôr, je možné po predošlej písomnej alebo telefonickej dohode poslať tovar ako doporučený list 1. triedy (ak to rozmery a hmotnosť objednaného tovaru umožňujú), kde je dodacia lehota nasledovný pracovný deň.
POŠTOVNÉ A BALNÉ
Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať k cene tovaru nasledovné poplatky za poštovné a balné:
a) osobný odber v mieste určenia – 0,00€
b) dodanie v rámci SR – 3,50€, na dobierku 4,50€
c) dodanie do ČR – 8,00€, na dobierku neposielame

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Kupujúci má právo pri zásielkovom predaji na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je pri vrátení tovaru povinný tovar zaslať na vlastné náklady neporušený, nepoškodený a kompletný spolu s dokladom o kúpe. Cena za tovar bude Kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.
VRÁTENIE TOVARU
Tovar zakúpený v prostredníctvom E shopu na www.recyklator.org je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti. Odporúčame tovar vrátiť v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený dobierkou nebude prijatý. Cena za tovar (pre Českú republiku – kupujúcemu bude vrátená kúpna cena tovaru a najnižšia hodnota poštovného, za ktoré možno tovar ku kupujúcemu prepraviť) bude Kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.
REKLAMÁCIE
Kupujúci je povinný pred prevzatím zásielky na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar po predchádzajúcej písomnej alebo telefonickej dohode s predajcom na adresu Zaujímam sa, Budovateľská 45, Poprad, 05801. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje Kupujúceho – spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škody spôsobené vnútornými udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytovaná záruka.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa nevracajú.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vzhľadom k poskytnutiu kvalitných služieb Predávajúceho Kupujúcemu je potrebné poznať niektoré všeobecné údaje o Kupujúcom ako sú napr.: kontaktné informácie a údaje o jeho nákupoch. Tieto údaje sa Predávajúci zaväzuje chrániť pred zneužitím a neposkytovať ich tretiemu subjektu. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho prevádzkovateľovi , ktorému osobné údaje poskytujete z informačného systému na ďalšie spracovanie a to slovenskej pošte. Výnimkou tretieho subjektu je výrobca, od ktorého môže prísť produkt priamo na adresu Kupujúceho, pre urýchlenie dodania. Výrobcovi je predajca oprávnený poskytnúť adresu dodania produktu. Použitím tohto internetového obchodu Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a použitím informácií o sebe a svojich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.
Internetový obchod Predávajúceho si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takomto prípade neplatia uvedené pravidlá manipulácie s údajmi.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Právne vzťahy neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov SR – Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom vrátane ich vykonávacích predpisov.

Poskytovateľ služby nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne škody, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú použitím informácií, ktoré obsahuje táto webová stránka, vrátane škôd, ktoré vzniknú z nepresností, opomenutí alebo chýb. Každý, kto sa spoľahne na informácie, ktoré sú obsahom tejto stránky, alebo akýmkoľvek spôsobom použije údaje, ktoré sú v nej obsiahnuté, tak robí na vlastné riziko. Poskytovateľ služby týmto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek škody, vrátane, a to bez obmedzenia, priamych, nepriamych alebo následných škôd vrátane straty z príjmov, straty zo zisku, straty príležitosti alebo iné škody.